+389 78 404 900

floks_km@yahoo.com

Согласно Закон за процена на РМ, дејност процена може да врши овластен проценител кој има лиценца за вршење на дејност процена од надлежното Министерство на РМ зависно од областа на процената. Овластен проценител е правен субјект- друштво кое има вработено стручни проценители со положени стручни испити за изработка на проценки.

ФЛОКС КМ ДООЕЛ има добиено лиценца за вршење на дејност проценка од областа – недвижности издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ, лиценца за вршење на дејност процена од областа – земјоделие издадена од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ, лиценца за вршење на дејност процена од областа на транспортни средства издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ и лиценца за вршење на дејност процена од областа на машини и опрема издадена од Министерство за
економија на РСМ. Нашето друштво е активен член на Комората на проценители на РСМ од денот на нејзиното основање во 2012 година .

ФЛОКС КМ ДООЕЛ има вработено стручни, чесни, професонални и објективни проценители кои Ви стојат на располагање да добиете брза и точна процена , а од нас во секое време можете да добиете процена изготвена според со закон усвоени методологии, прилагодени кон пазарните вредности во Р.С.Македонија. Вршиме и струлни вештачења и екпертизи од повеќе области за потребите на судови, обвинителства, правосудство, адвокати, како и за многу други сопствени потреби на правни и физички лица.

.