00389-2-3082-515

floks_km@yahoo.com

Согласно Закон за процена на РМ, дејност процена може да врши овластен проценител кој има лиценца за вршење на дејност процена од надлежното Министерство на РМ зависно medadvice од областа на процената. Овластен проценител е правен субјект- друштво кое има вработено стручни проценители со положени стручни испити за изработка на проценки.

ФЛОКС дооел има добиено лиценца за вршење на дејност проценка од областа – недвижности издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ, лиценца за вршење на дејност процена од областа – земјоделие издадена од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ и лиценца за вршење на дејност процена од областа на транспортни средства издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ. Нашето друштво е член на Комората на проценители на РМ.

ФЛОКС дооел има вработено стручни, чесни, професонални найти работу в москве и објективни проценители кои Ви стојат на располагање да добиете брза и точна процена , а од нас во секое време можете да добиете процена според со закон усвоени методологии, прилагодени кон пазарните вредности во Р.Македонија.
research writers jobs

.