00389-2-3082-515

floks_km@yahoo.com

Судскиот спор претставува најдолг, најтежок и најскап начин на решавањето на Вашиот спор или проблем кој го имате со некое физичко или правно лице. Во  2006 година во РМ е донесен med advice Закона за медијација кој предвидува Министерството за правда на РМ да издава  ЛИЦЕНЦИ на стручни, професионални, обучени лица со кои лиценци лицата се стекнуваат со звање- МЕДИЈАТОР.

Во нашето друштво има вработено лице МЕДИЈАТОР, член на Комората на Медијатори на РМ…

Медијаторот е тој кој може да Ви помогне во решавањето на slot up Вашите спорови со трети физички или правни лица. Медијаторот е тој кој ќе ви помогне да ги избегнете долготрајните, макотрпни и скапи судски процеси, а спогодбата која медијаторот Ви ја дава претставува извршен акт кој пак потоа лесно се реализира. planet7 casino

Медијацијата, за разлика од судскиот спор  е процес во која нема победник и губитник, туку САМО победници.  Во медијацијата , за разлика од судскиот спор решавањето на ВАШИОТ спор не зависи од найти работу в спб размислувањето и гледиштето на кадијата туку од Вашите желби и потреби. Од постапката на Медијацијата  излегувате со прифатена рака со спротивната  страна, за разлика од судскиот спор од кој излегувате најчесто оштетени, со чувство дека ви е сторена неправда, со заначително намалено конто на Вашата сметка и со огромен јаз помеѓу Вас и спротивната страна.

.