00389-2-3082-515

floks_km@yahoo.com

Судскиот спор претставува најдолг, најтежок и најскап начин на решавањето на Вашиот спор или проблем кој го имате со некое физичко или правно лице. Во  2006 година во РМ е донесен med advice Закона за медијација кој предвидува Министерството за правда на РМ да издава  ЛИЦЕНЦИ на стручни, професионални, обучени лица со кои лиценци лицата се стекнуваат со звање- МЕДИЈАТОР.

Во нашето друштво има вработено лице МЕДИЈАТОР, член на Комората на Медијатори на РМ…

Медијаторот е тој кој може да Ви помогне во решавањето на slot up Вашите спорови со трети физички или правни лица. Медијаторот е тој кој ќе ви помогне да ги избегнете долготрајните, макотрпни и скапи судски процеси, а спогодбата која медијаторот Ви ја дава претставува извршен акт кој пак потоа лесно се реализира. planet7 casino

Медијацијата, за разлика од судскиот спор  е процес во која нема победник и губитник, туку САМО победници.  Во медијацијата , за разлика од судскиот спор решавањето на ВАШИОТ спор не зависи од найти работу в спб размислувањето и гледиштето на кадијата туку од Вашите желби и потреби. Од постапката на Медијацијата  излегувате со прифатена рака со спротивната  страна, за разлика од судскиот спор од кој излегувате најчесто оштетени, со чувство дека ви е сторена неправда, со заначително намалено конто на Вашата сметка и со огромен јаз помеѓу Вас и спротивната страна.

It best custom writing reviews can be stated that the study paper authors are the ones who write down the research papers and needs to be quite much adept in doing this.

.